Back to Top

கொழும்பு ரோயல் கல்லூரி வெற்றி

கொழும்பு ரோயல் கல்லூரி வெற்றி

June 15, 2019  06:58 pm

Bookmark and Share
கொழும்பு ரோயல் கல்லூரிக்கும் கண்டி ட்ரிண்டி கல்லூரிக்கும் இடையில் நடைபெற்ற 75 வது ப்ரட்பி சீல்ட் கிண்ணத்தை கொழும்பு ரோயல் கல்லூரி வெற்றி பெற்றுள்ளது.

Most Viewed